22, జూన్ 2014, ఆదివారం

soundarya lahari - 7


జగన్మాతవైభవం-7

సౌందర్యలహరి

 13
                                                     


నారాయణీ!

బాగా ముసలివాడైనా, వికారరూపుడైనా,

కామవిషయాల్లో జడుడైనా,

నీ కడగంటిచూపుకు పాత్రమైతే

యువతులు పరవశించి,
 
వాని వెంటపడతారు.


14
జగజ్జననీ!

భూమియందు - 56

నీటియందు - 52

అగ్నియందు - 62

వాయువునందు - 54

ఆకాశమందు - 72

మనస్సునందు - 64

సంఖ్యలుగా గల వెలుగుకిరణములపైన

నీ చరణకమలయుగం ప్రకాశిస్తోంది.మంగళం మహత్

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

Sundarakanda సుందరకాండ 35

                                     రామసుందరం పఞ్చత్రింశస్సర్గః తాం తు రామకథాం శ్రుత్వా వైదేహీ వానరర్షభాత్‌ । ఉవాచ వచనం సాంత్వ మిద...