22, జూన్ 2014, ఆదివారం

జగన్మాతవైభవం-7




సౌందర్యలహరి

 13
                                                     


నారాయణీ!

బాగా ముసలివాడైనా, వికారరూపుడైనా,

కామవిషయాల్లో జడుడైనా,

నీ కడగంటిచూపుకు పాత్రమైతే

యువతులు పరవశించి,
 
వాని వెంటపడతారు.


14




జగజ్జననీ!

భూమియందు - 56

నీటియందు - 52

అగ్నియందు - 62

వాయువునందు - 54

ఆకాశమందు - 72

మనస్సునందు - 64

సంఖ్యలుగా గల వెలుగుకిరణములపైన

నీ చరణకమలయుగం ప్రకాశిస్తోంది.



మంగళం మహత్

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి