4, జూన్ 2014, బుధవారం

జగన్మాతవైభవం-6

సౌందర్యలహరి

11

జగజ్జననీ!
నలుగురు రుద్రులు ,
శివునికంటె భిన్నులైన ఐదు శక్తులు ,
తొమ్మిది మూలప్రకృతులు ,
అష్టదళం, షోడశదళం, మేఖలాత్రయం, భూపురం
వీనితో కూడి,
నీకు నివాసస్థానమైన శ్రీ చక్రం యొక్క కోణాలు
నలుబదినాలుగు అయ్యాయి.

( శ్రీచక్రం12

ఓ హైమవతీ!
బ్రహ్మాది కవీంద్రులు
నీ సౌందర్యాన్ని తూచి/ఉపమానాలతో పోల్చి
చెప్పలేకున్నారు.
దేవతాస్త్రీలు నీ సౌందర్యాన్ని దర్శించాలనే కుతూహలురై
తపస్వులకునూ సాధ్యంకాని
శివసాయుజ్యపదవిని మనస్సుతో పొందుతున్నారు.


(సకల సృష్టికర్తయైన బ్రహ్మకును,
తత్సమానులైన మిగిలిన దేవతలకునూ కూడా అమ్మవారిని వర్ణించడం సాధ్యం కాదు.
అన్నదాన్ని బట్టి తల్లి జగదేకసౌందర్యం అసమానమైనదని అర్థమవుతున్నది.

శివుని చెంతనే ఉండే నిన్ను
సదా చూడవచ్చనే కోరికతో
రంభాది దేవతాస్త్రీలు
శివునితో సహయోగాన్ని పొందాలనుకొంటున్నారుట.
నిజానికి వాళ్లు శివసాయుజ్యాన్ని కోరుకొంటున్నారు.
దానికి కారణం ఇది అని కవి, తమాషాగా చెప్పారనుకోవచ్చు.)


మంగళంమహత్

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి